Hàm cơ bản trong excel đầy đủ và chi tiết

#Tài Liệu

Hàm cơ bản trong excel đầy đủ và chi tiết

07-06-2015 14:00:15    |    411


Hàm cơ bản trong excel đầy đủ và chi tiết

Danh sách những hàm cơ bản trong excel chi tiết nhất giúp bạn học excel hiệu quả và tốt nhất. Phải chăng bạn đã và đang là người tìm kiếm và học hỏi excel. Để giúp bạn thuận tiện hơn khi học excel cơ bản hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn danh sách hàm cơ bản trong excel mà hay sử dụng nhất

Danh sách hàm cơ bản trong excel bạn nên biết

Trước khi tìm hiểu về hàm cơ bản trong excel bạn nên nhớ để học excel giỏi bạn lên học thuộc hàm và làm thật nhiều bài tập để vận dụng trong những trường hợp cụ thể nhé. Chúc các bạn nghiên cứu và học tập thành công. Nào cho ta hãy bắt đầu vào học và tìm hiểu hàm cơ bản của excel nào

Tổng hợp hàm logic trong excel

”Hàm

Hàm OR: hàm trả về giá trị TRUE khi và chỉ khi một điều kiện là TRUE

Cú pháp: OR(logical1,logical2,..)

Dấu hiệu nhận biết hàm: khi bài toán có từ “hoặc”

Ví dụ: Điểm >8 hoặc hạnh kiểm tốt. Phân tích: nghĩa là nó tra bảng nếu cứ có bạn nào có điểm >8 hoặc hạnh kiểm là tốt  thì nó sẽ trả về giá trị TRUE

OR(điểm>8,HK=”tốt”)=TRUE

Hàm AND: trả về giá trị TRUE khi đồng thời cả 2 điều kiện phải là TRUE

Cú pháp: AND(logical1,logical2,..)

Dấu hiệu nhận biến: bài toán có từ “và”

Ví dụ: Điểm >8 và hạnh kiểm tốt. Phân tích: nó sẽ trẻ về giá trị TRUE nếu trong bảng có bạn nào thoả mãn cả 2 điều kiện là điểm >8 và hạnh kiểm tốt

AND(điểm>8,HK=”tốt”)

Hàm IF: trả về giá trị ở đối số thứ 2 nếu điều kiện TRUE và trả về giá trị ở đối số thứ 3 nếu điều kiện FALSE

Cú pháp: IF(logical_test, value_if_true,value_if_false)

Để biết hàm if tiết bạn xem thêm: hàm if trong excel

Dấu hiệu nhận biết: bài toán chứa từ “Nếu… thì..”

Ví dụ: Nếu điểm >9 thì xếp loại giỏi trường hợp khác thì xếp loại khá

IF(điểm>9,”giỏi”,”khá”)

Hàm toán học trong excel

Hàm INT: hàm làm tròn số xuống số nguyên gần nhất

Cú pháp: INT(number)

Ví dụ: INT(2.6)=2

Hàm ABS: tính giá trị tuyệt đối

Cú pháp ABS(number)

Ví dụ: ABS(3)=3, ABS(-3)=3

Hàm MOD: hàm chia lấy dư

Cú pháp: MOD(Number, Divisor)

Ví du: MOD(5,2)=1. Giải thích 5 chia 2 được 2 dư 1

Hàm SUM: hàm tính tổng

Cú pháp: SUM(number1,number2,…)

Ví du: SUM(5,2,1)=8

Hàm ROUND: hàm làm tròn

Cú pháp: ROUND(number, num_digits)

Ví dụ: ROUND(6.36,1)=6.4

Hàm MAX: hàm lấy giá trị lớn nhất

Cú pháp: MAX(number1,number2,…)

Ví dụ: MAX(6,2,7,9)=9

Hàm AVERAGE: hàm tính giá trị trung bình

Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…)

Ví dụ: AVERAGE(4,6,8)=6. Giải thích (4+6+8)/3=6

Danh sách nhóm hàm chuỗi

Hàm LEFT: lấy ký tự bên trái

Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)

Dấu hiệu: lấy số ký tự từ trái sang

Ví dụ: LEFT(“Hoàng”,2)=Ho. Giải thích với hàm này nó sẽ lấy 2 ký tự của chữ Hoàng và trả về cho bạn là Ho

 

Hàm RIGHT: hàm lấy ký tự bên phải

Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)

Ví dụ: RIGHT(“Hoàng”,2)=ng. Giải thích nó sẽ lấy 2 giá trị của chuỗi từ bên phải sang

Hàm MID: hàm lấy ký tự giữa của chuỗi

Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars)

Ví dụ MID(“Hoàng”,3,1)=à. Giải thích nó sẽ lấy ký tự ở giữa của từ Hoàng bắt đầu lấy từ vị trí thứ 3 và lấy 1 ký tự =à

Hàm ngày tháng trong excel

Hàm DATE: trả về giá trị ngày tháng năm đầy đủ

Cú pháp: DATE(year,month,day)

Hàm TODAY: trả về ngày hiện tại trong hệ thống

Cú pháp: TODAY()

Hàm DAY: trả về giá trị ngày

Cú pháp:DAY(serial_number)

Tương tự hàm YEAR, MOUNT cũng vậy nhé

 

Hàm tham chiếu trong excel

Hàm VLOOKUP: hàm tham chiếu cột

Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

Dấu hiệu và ví dụ hàm VLOOKUP thế nào bạn hãy

Hàm HLOOKUP: hàm tham chiếu hàng

HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, range lookup)

Tương tự như hàng VLOOKUP nhé hãy tự tìm hiểu


Bài Viết Cùng Chuyên Mục


Font VNI thư pháp

Font VNI thư pháp

12-06-2015 20:37:09

Lưu ý bạn nên nhập từ cần tìm Danh Từ càng ngắn càng tốt. Ví dụ: idm, trinh chieu, logo,Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận các bài viết thủ thuật mới qua email của bạn!

Bài Viết Xem NhiềuBài Viết HOT Tuần