Điều Khoản

Vsoftware.info sẽ có những Điều khoản sau.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó).

Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web.

Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó.

Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi.

Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.

Cảm ơn!.

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook